Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Lucky-Dogs maakt gebruik van openbare terreinen en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade.

Alle handelingen van de cursist zijn op eigen risico.

Cursusgeld

Na aanmelding is de cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld contant te voldoen vóór of op de eerste lesdag.

In geval van niet tijdige betaling behoudt Lucky-Dogs  zich het recht voor om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

Huishoudelijke regelement

Alle honden dienen gezond te zijn en te zijn ingeënt volgens het voorgeschreven inentingsschema van de dierenarts.

Mobiele telefoons moeten tijdens de cursus uitgeschakeld zijn, tenzij het noodzakelijk is de telefoon aan te hebben. Dit graag even van tevoren melden bij de instructeur.

Uitwerpselen van de hond moeten door zijn eigen baasje worden opgeruimd, evenals andere achtergebleven voorwerpen.

Kennelhoest

Het is in Nederland niet verplicht uw hond in te enten tegen kennelhoest. Wij raden het echter wel aan om de hond te vaccineren tegen kennelhoest. Kennelhoest is een verzamelnaam voor alle veroorzakers van de voorste luchtweginfecties bij de hond en wordt verspreid bij niezen, hoesten en direct neuscontact. Honden die veel zwemmen raden wij aan te laten vaccineren tegen de ziekte van Weil.

Examen

Na afloop van de laatste les krijgt iedere cursist een certificaat mee naar huis als aandenken aan een leuke en leerzame cursus die u samen met de hond heeft gevolgd.

Afgelaste lessen

Elke training bestaat uit 10 lessen die in 3 maanden gevolgd kunnen worden.

Lucky-Dogs bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door Lucky-Dogs  zijn afgelast worden automatisch ingehaald. Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Er zal geen restitutie van lesgeld van gemiste lessen plaatsvinden indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt.

Afmelden

Als de cursist niet bij de les aanwezig kan zijn dient hij / zij dit per mail of telefonisch kenbaar te maken.

Disclaimer
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
Hondenschool Lucky-Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behaalde resultaat.

Aansprakelijkheid van de cursist
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist of diens meegebrachte personen of honden aan personen, honden of locatie worden aangebracht. Bij twijfel, informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of uw hond automatisch WA is meeverzekerd.

AVG Lucky Dogs

Deze pagina geldt voor alle opdrachtgevers, prospects en bezoekers van de onderneming “Lucky Dogs” gevestigd te Nieuwkoop​

Lucky Dogs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van derden.

Wij doen er alles aan om een ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).​

Dit brengt met zich mee dat :

 • Persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit AVG plan.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming voor verwerking is gegeven bij de verstrekking van uw persoonsgegevens.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.​​

​Verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van klanten worden door Lucky Dog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over onze diensten.
 • Gegevens worden nooit verstrekt aan derden, uitzondering op de regel is, als er een wettelijke verplichting is de gegevens te verstrekken.
 • Wij maken geen gebruik van cookies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

 • Het aanmeldformulier.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het maken van foto’s en video’s tijdens trainingen.
 • Contact maken per telefoon, mobiel, whatsap of mailbericht in het kader van onze dienstverlening.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lucky Dogs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·       Voor- en Achternaam;

·       Adresgegevens;

·       Postcode en woonplaats;

·       Telefoonnummer;

·       E-mailadres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen.

Als ‘Lucky Dogs’  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens op deze website. Per mail of telefonisch.

Bij het insturen van het aanmeldformulier of telefonische aanmelding  gaat u akkoord met het privacy beleid en mogen uw gegevens worden opgeslagen. Daarbij heeft u het recht om te allen tijde u gegevens op uw verzoek te laten verwijderen.